Curriculum Vitae

Voorwoord

Helmond, 7 februari 2024.

Dit Curriculum Vitae is geschreven ter aanvulling op mijn digitaal portfolio.

Personalia

Naam
Woonplaats
Telefoonnummer
Website
E-mail
Martijn Wagenmakers
Helmond
+31 (0)6 52868192
www.martijnwagenmakers.nl
infoat-signmartijnwagenmakers.nl

Profiel

‘Bruggenbouwer tussen management, eindgebruikers en technische leveranciers’

Mijn achtergrond ligt op het snijvlak van techniek, communicatie en bedrijfskunde. Ik ben een bruggenbouwer tussen management, business en technische leveranciers/partners. Kenmerkend hieraan is mijn vermogen om vanuit een functionele vraagstelling van de business, de vertaalslag te maken naar een technisch onderbouwde oplossing. Daarbij zorg ik ervoor dat de wensen van eindgebruikers, het draagvlak voor beheer en de aansluiting op bestaande bedrijfsprocessen worden geborgd. Ik werk graag met mensen en kies als vanzelf voor een persoonsgerichte aanpak.

Verandertrajecten binnen complexe omgevingen
In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt als projectmanager en consultant bij verandertrajecten binnen complexe omgevingen waar businesscontinuïteit, beschikbaarheid, stabiliteit en beveiliging van informatie- en communicatiesystemen van groot belang zijn. Ik voel me het beste thuis in de rol van projectmanager in een technisch uitdagende omgeving, verantwoordelijk voor het realiseren en in gebruik nemen van nieuwe logistieke informatiesystemen en infrastructuur.

Specifieke kennisgebieden

 • ICT projectmanagement
 • Migratietrajecten
 • Informatiesystemen en informatiemanagement
 • Implementatie en inbeheername
 • IT architectuur
 • Bedrijfsprocessen
 • Visual Thinking
 • Workshops
 • Communicatie en marketing

Competenties

 • Klant- en resultaatgericht
 • Doorzettingsvermogen
 • Creatief
 • Assertief
 • Innovatief
 • Oplossingsgericht
 • Besluitvaardig
 • Motiveren
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht

Werkervaring

04/2015 - heden
Fulltime
ProRail
Projectmanager
ProRail ICT werkt aan de professionalisering en de toekomstvastheid van een complex applicatielandschap en bedrijfskritische systemen. Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe logistieke informatiesystemen en infrastructuur.

De projecten die ik uitvoer gaan van transitie naar een nieuw raamcontract, softwaremigratie, software nieuwbouw en infrastructuurrealisatie die de treindienst beïnvloeden tot advisering bij organisatorische wijzigingen ten aanzien van nieuwe techniek en aanbestedingen.
 
Projecten:
 • Transitie ProRail IT Partners: Maatwerksoftware is cruciaal voor het vervoer per spoor en de groei-ambities die ProRail daarin heeft. De ProRail IT Partners (PITP) raamovereenkomst maakt veel mogelijk en schept randvoorwaarden om de ambities van alle betrokken partners te verwezenlijken. Sinds de afronding van de aanbesteding medio 2022 wordt een nieuwe samenwerking gerealiseerd tussen de 4 gecontracteerde partijen (ICT Group, CGI, TCS en Ordina) met ProRail ICT voor een langere periode, gericht op (semi) maatwerk softwareontwikkeling- en beheersdiensten. De transitie hiernaartoe brengt grote consequenties mee voor de architectuur, organisatie en samenwerking. Het hoogste doel vanuit ProRail is om sneller en meer waarde te creëren binnen de bestaande middelen en kwaliteit. Dit levert altijd een bijdrage aan de strategische thema's van ProRail.

  In 2023 hebben we al veel successen bereikt en ervaringen opgedaan als 5 ProRail IT Partners. Zo is er inmiddels gezamenlijke sturing op de samenwerking en invulling van architectuur. In totaal zijn er momenteel 92 applicaties en diensten binnen scope van het contract. Er zijn al diverse uitbreidingen toegekend op basis van partnership en onderling vertrouwen.

  In 2024 worden de laatste transities afgerond en wordt er gezorgd voor borging van effectieve sturing op de ambitie van PITP in de staande organisatie.

 • Portfolio Epic roadmap ontwikkelen voor DARI: ProRail staat aankomende jaren voor een grote opgave. Hierbij wordt o.a. gericht op het vergroten van de spoorcapaciteit, digitaliseren van de logistieke operatie en invoering van ERTMS - een nieuwe Europese standaard voor treinbeveiliging.

  Deze vraag heeft geleid tot nieuwe oplossingsmaatregelen, waarvan er een de doorstromingsafhankelijke rijweginstelautomaat (DARI) is, als onderdeel van een volgende generatie van het (rail)vervoerssysteem. Het (rail)vervoerssysteem omvat het geïntegreerde geheel van railinfrastructuur, beveiligingssystemen, ICT-systemen en werkwijzen in de operatie.

  Als Epic Owner ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van een portfolio roadmap voor de aanpassingen die nodig zijn aan de ICT-systemen van ProRail voor de introductie van DARI.

 • Implementatie NXA: Binnen de Post21 treinbesturingsketen zijn de Infra Beheersing Systemen (IBS) verantwoordelijk voor de controle en vertaling van opdrachten naar de Beveiligingssystemen en het doorgeven van statusmeldingen. Een van deze systemen was het inmiddels technisch verouderde maatwerkproduct EBP. De vervanging van de EBP staat bekend als NXA (NX-adapter). De NXA dient te voldoen aan de SIL-1 eisen van de CENELEC-normen.

  Met de komst van ASTRIS en NXA wijzigen de communicatie met deelsystemen, de benodigde businesslogica en configuraties. Tijdens de implementatiefase zijn per locatie specifieke testen uitgevoerd, productverbeteringen doorgevoerd en worden alle instanties in het land vervangen door de NXA.

 • Ketensimulator COLLATE: ProRail Verkeersleiding kan met de COLLATE simulatie-omgeving toekomstige dienstregeling, infrawijzigingen en aanpassing van werkwijzen, bijstuurscenario's en procedures vooraf beproeven door Human in the Loop simulaties uit te voeren, waarbij gebruik gemaakt wordt van de productieapplicaties, in combinatie met aangepaste configuraties en de BITS simulator. De toepassingen zijn we nog aan het uitbreiden, met als launching customer het ETMET ROSA programma (Elke Tien Minuten Een Trein tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem), dat in december 2021 live is gegaan.

  Voorgaande jaren had de afdeling Innovatie al aangetoond dat simuleren succesvol is. Er is een toenemende behoefte om te simuleren. ProRail Verkeersleiding heeft daarom deze simulaties binnen de reguliere lijnorganisatie ondergebracht.

 • Discovery Herbouw Simulatiekern NEO: NEO is een cabinesimulator van ProRail en NS Innovatie die wordt ingezet voor studies en testen naar rijgedrag van de machinist in relatie tot de infrastructuur. De kern van de applicatie gaan we vernieuwen om aan de vraag naar een flexibele simulatieomgeving te voldoen. De potentie is groot met mogelijkheden om minder praktijkproeven te doen voor innovaties zoals rijdend intakken van goederentreinen, rijadviessystemen, zelfrijdende treinen en invoering van Europese beveiligingssysteem ERTMS.

  Tijdens de discoveryfase is middels een Walking Skeleton voorafgaand aan de realisatiefase een nieuwe architectuur beproefd en de positionering van de applicatie en het beheer binnen ProRail ICT vormgegeven.

 • Common Interface naar Zilver: De Common Interface is een belangrijk component in de communicatie tussen Europese inframanagers en goederenvervoerders met ProRail. Het is een gateway naar veel externe partijen die over de jaren steeds belangrijker wordt. Binnen dit project heeft de Common Interface een nieuwe positionering in het ICT-landschap van ProRail gekregen, met een hoger beschikbaarheid- en beheerniveau, waarbij de implementatie als SAAS-oplossing is gerealiseerd bij leverancier Hit Rail.

 • Actueel Rijweg Plan Service (Programma Slimme Renovatie Procesleiding): Dit project realiseert een nieuwe landelijke informatiedienst op de Enterprise Service Bus voor het actuele rijwegplan vanuit Procesleiding naar alle meekijkapplicaties van ProRail en NS. Het project is nodig om Procesleiding te ontkoppelen van deelsystemen en technieken die op OpenVMS draaien en de migratie naar Linux mogelijk te maken.

 
01/2013 - 04/2015
Fulltime
ProRail
Projectmanager Service Delivery Logistiek
Als transitiemanager ben ik verantwoordelijk geweest voor het op beheerste wijze in productie en in beheer nemen van grote veranderingen in de ICT-keten, zowel producten als diensten. Daarbij wordt al in een vroeg stadium bepaald wat de impact is van de wijzigingen op de exploitatie. Zodra bepaald is hoe het beheer plaats gaat vinden, worden de projectkosten, de exploitatiekosten na oplevering, de op te leveren beheerproducten en acceptatiecriteria voor de transitie vastgesteld. Gedurende de gehele transitie worden producten, processen, wijzigingen, wensen en eisen continu bezien en bewaakt.
 
Projecten:
Transitiemanager
Realisatie en inbeheername van:
 • Programma VKL-Uit: Tot 2016 hebben er acht deelprojecten gelopen binnen het programma VKL-Uit, met als doel het oude Verkeersleidingsysteem te ontkoppelen en uit te faseren. Alle functionaliteit en verbindingen worden overgenomen door het VOS systeem.
 • VOS in Productie: Het VOS systeem heeft in 2014 de applicaties voor ProRail Verkeersleiding vervangen, een van ProRails primaire processen, die voorziet in het bijsturen op de geplande dienstregeling.
Projectleider
Als projectleider ben ik verantwoordelijk geweest voor:
 • Implementatie transitieproces: In 2013 is het proces voor overdracht van project naar beheer verbeterd binnen ProRail, door de implementatie van een nieuw transitieproces, dat als het ware een brug slaat tussen Prince2 en ITIL.
 
06/2011 - 01/2013
Fulltime
Strict Management
Projectmanager
Als ICT-Projectmanager werkzaam binnen de afdeling Projectmanagement van Strict Management. Strict heeft als onafhankelijk ICT-consultancybureau een duidelijke visie op de rol van ICT binnen organisaties. Namens Strict heb ik verschillende projecten en opdrachten uitgevoerd bij opdrachtgevers.
 
Projecten:
ProRail
Technisch projectleider implementatie
Als technisch projectleider implementatie ben ik verantwoordelijk geweest voor de realisatie en inbeheername van:
 • VIEW Server Upgrade: Het project realiseerde begin 2013 vernieuwing van de keten voor centrale bronontsluiting van ProRail informatiesystemen naar eindgebruikers binnen ProRail, NS en andere vervoerders/belanghebbenden.
 • Hoog beschikbaar platform verkeersleidingsysteem: Het project heeft in samenwerking met de staande organisatie en softwareleverancier HP in september 2012 een vernieuwd bedrijfskritisch deelsysteem in gebruik genomen om de verkeersleiding mee te ondersteunen.
 
02/2010 - 06/2011
Fulltime
Strict
Consultant
Als ICT-consultant en projectmanager werkzaam binnen het werkveld IT-Networks van Strict.
 
Projecten:
ProRail
Projectleider transitie verkeersleidingsysteem
ProRail ontwikkelt momenteel in samenwerking met Sogeti nieuwe bedrijfskritische software om de verkeersleiding te ondersteunen. Als projectleider voor de transitie van de software ben ik verantwoordelijk geweest voor voorbereidingen van de inbeheername en de transitiefase.

Gemeente Groningen
Begeleiding Europese aanbesteding LAN
Specificatie van functionele en technische eisen voor het LAN in een bestek ten behoeve van de Europese aanbesteding: vernieuwing LAN-infrastructuur en telefonievoorziening.
 
02/2008 - 02/2010
Fulltime
Strict Academy
Trainee / Junior Consultant
Als Junior Consultant binnen het traineeship van Strict Academy heb ik diverse projecten uitgevoerd en daarnaast het opleidingstraject afgerond.
 
Projecten:
Erasmus MC
Projectleider Track & Trace
Implementatie van een bedrijfskritisch informatiesysteem voor Tracking & Tracing van medisch instrumentarium. Door de uitvoering van het project zijn verbeteringen gerealiseerd op het gebied van (patiënt)veiligheid, kwaliteit, efficiëntie, interne logistiek, administratie en beschikbaarheid.

Interne opdrachten:
 
05/2007 - 02/2008
Fulltime
Getronics PinkRoccade
Application Developer
Werkzaam als account manager voor The Irish Independent. Vanuit een projectstatus de inbeheername van de website en de achterliggende systemen vormgegeven. Hierbij ging het om een hoog beschikbare omgeving waar redundantie en clustering van groot belang waren.

Tijdens HBO opleiding

02/2006 - 12/2007
Deeltijd
De WebAssistent
Eigen onderneming in advies, ontwerp, realisatie, ondersteuning en onderhoud voor webdesign.
 
09/2006 - 02/2007
Veilig Verkeer Nederland (afstudeerstage)
Campagneleider “sorry-gebaar”
Uitvoering van een online mediacampagne voor Veilig Verkeer Nederland, gericht op toleranter gedrag in het verkeer. Voor de campagne is een combinatie van viral marketing en crossmedia ingezet.
 
09/2005 - 02/2006
Humanities, University of Birmingham, UK (stage)
Usability Researcher
Uitvoering van een usability onderzoek en herontwerp van een interactieve web-based taalkundige analyse-tool.
 
09/2003 - 09/2005
Hogeschool Utrecht, Digitale Communicatie, Studievereniging Connect
Bestuursfuncties voorzitter en PR-functionaris
 • Aansturing van de vereniging en binnen de commissies
 • Externe profilering van de vereniging
 • Ontwikkeling van huisstijl en beeldmateriaal

Relevante opleidingen

2008 - 2010
Traineeship Strict Academy
Vaardigheidstrainingen, technische trainingen en methodieken

Vaardigheden:
 • Time Management
 • Klantgerichtheid
 • Adviesvaardigheden
 • Conflicthantering
 • Presentatievaardigheden
 • Schriftelijk rapporteren
Technische trainingen:
 • Basistechnieken data/telefonie
 • Spraak/data convergentie
 • Verandermanagement
 • Telecom markt en visie
 • Security
 • Webbeheer en -technieken
 • Open source
 
2003 - 2007
HBO Digitale Communicatie
Hogeschool Utrecht
Afstudeerrichting: Communicatiesystemen
Graad: Bachelor of Communication
Diploma behaald op 19 juli 2007
 
2000 - 2002
HTS Hogere Informatica
Fontys Hogescholen, Eindhoven
Richting: Mens & Informatica
Diploma niet behaald
 
1994 - 1999
HAVO
Stella Maris College, Meerssen
Diploma behaald op 2 juli 1999

Cursussen/certificaten

2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
2015
2014
2014
2013
2012
2010
2010
2009
2009
2008
2008
Certified SAFe 5 Agilist
Online Bijeenkomsten Faciliteren
Columbus en Mandela - Corinor
PRINCE2 Agile (certificaat)
Participatief leidinggeven (certificaat)
Leidinggeven aan (eigenwijze) professionals (certificaat)
Inzicht in Krachtenvelden (certificaat)
Lean leiderschap
Inzicht in Invloed (certificaat)
Mindfulness
Strategisch Beïnvloeden (certificaat)
Projectmanagement Leiderschap (certificaat)
PRINCE2 Practitioner (certificaat)
IPMA C/D training
ASL2 Foundation (certificaat)
BiSL Foundation (certificaat)
Succesvol managen van projecten (certificaat)
PRINCE2 Foundation (certificaat)
ITIL Foundation (certificaat)